مدرک پیش دانشگاهی

بعد از اخذ دیپلم به شیوه نظام 5،3،3،1 دانش آمزان قبل از ورود به دانشگاه باید دوره پیش دانشگاهی بگزرانندو خیلی از دانشگاهها مثل پیام نور و دانشگاه آزاد و سراسری و دانشگاههای دولتی نیاز به پیش دانشگاهی دارداخذ مدرک پیش دانشگاهی از ابتدای سال تحصیلی 95 96 به دلیل تعویض نظام آموزشی به3،3،3،3 برداشته شده است و از این تاریخ به بعد دانش آموزان دیپلم12ساله داده شده و پیش دانشگاهی حزف شده است

انواع رشته های پیش دانشگاهی

دانش آموزان چه رشته های کارو دانش و فنی و حرفه ای چه رشته های نظری هر دو میتوانند پیش دانشگاهی اخذ نمایند


رشته ها:  ریاضی    تجربی    ادبیات و علوم انسانی    هنر

دوره پیش دانشگاهی در دوترم دیماه و خرداد هر سال برگزار میگردد و دانش آموزان باید ترمی 12 واحد مجموعا24 واحد در هر رشته پاس نمایند که در هر رشته تعدادی از درس ها داخلی و مابقی امتحان نهایی دارد


تذکر در صورتی که دانش آموز قبولی دانشگاه سراسری داشته باشد و در دیماه دیپلم گرفته باشد میتواند کل 24 واحد را در یک ترم اخذ نماید