قابل توجه کارآموزان محترم برای دریافت دیپلم کار و دانش نیاز به پاس شدن واحدهای عمومی مدرسه بعلاوه مهارت میباشد